(NIA) ร่วมกับ (UPITI) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ผลักดัน เกษตรฟาร์มเห็ดก้าวสู่ยุค 4.0” โดย คุณศุขมิตร ทีฆเสนีย์ บริษัท ไอซีเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมในโรงเรือนบ้านร้องตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โครงการ “แม่อิงชิโบริโมเดล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กลุ่มผ้ามัดย้อม “แม่อิงชิโบริ” บ้านแม่อิงหลวง  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากผักคาวตอง กรณีศึกษาบ้านสันมะแฟน” โดย คุณกนกพงษ์  ศรีเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ โครงการ “นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส และสิ่งแวดล้อม (BCG model) “ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน และเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ภาพ: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2020-12-04 17:00:34