TH EN

ม.พะเยา จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร รุ่นที่ 1 และ 2 และอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1-3 เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย อาจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-12-30 11:42:14