TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในโอกาสหารือการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้และการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น



สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ต้อนรับนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือและเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเมืองพะเยาในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO (UNESCO Global Network of Learning City) และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น และการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในชุมชนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2021-01-05 15:27:53