TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา เตรียมความพร้อมการส่งเสริมการตลาดและการจับคู่ธุรกิจฯเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับคุณวิษณุ สรรพฤกษ์สินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และประธานก่อตั้งสภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา คุณคมม์ มีศรี ประธานกิติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรม จ.พะเยา คุณวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและการจับคู่ธุรกิจฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและการแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตลาด แก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ไม่มีตลาดรับซื้อ โดยเป็นกิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการประสานความร่วมมือและพัฒนาช่องทางตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค้าสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-01-19 13:55:37