TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการเพิ่มศักยภาพกับบุคลากร     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการเขียนหนังสือราชการ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ภายในการอบรมมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อ อาทิ เรื่องการเขียนหนังสือราชการภายใน การอบรมเรื่องการเขียนหนังสือภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสารตามหลักที่ถูกต้องของงานสารบรรณต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-01-19 14:28:34