TH EN

สถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา ร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับ สอว. และเครือข่าย NSPเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) กับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมี นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

โดยสถาบันนวัตกรรมฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการเป็นหน่วยงานศูนย์กลางของการให้บริการผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง โดยผ่านทางการดำเนินโครงการในสองด้านคือ ด้านการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และด้านการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต่อจากนั้นมีการหารือเพื่อปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ขอรับบริการในโอกาสต่อไป

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-01-26 10:30:33