TH EN

สถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ กลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ จ.พะเยา     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมฯ เข้าติดตามการดำเนินธุรกิจกลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผู้ประกอบการนวัตกรรมเชิงสังคม ลักษณะธุรกิจ แฟชั่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม โดยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในครั้งนี้เป็นการพูดคุย รับฟังปัญหาประเด็นต่างๆ และหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-02-11 09:35:43