TH EN

ม.พะเยา 1 ใน 22 ทีม ลงสนาม Research to Market ระดับประเทศ     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 8” ระดับประเทศ (Research to Market : R2M Thailand 2021) ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ซึ่งโครงการ R2M เป็นโครงการที่ดำเนินการและสนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยทีม Shakit จากมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลงานชุดเตรียม DNA ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  

ทีม Shakit

     1.นายรัตพล จอมแปง             คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
     2.นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์      คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
     3.นางสาวพรนภา สมศรี           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     4.นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     5.นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

     1.ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     2.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-03-03 09:54:38