TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากล”     ในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โคงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City ) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา(UPITI) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยา ในหัวข้อ “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากลเวลา ณ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การดำเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ หัวหน้าโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา ผู้ร่วมวิจัย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ นักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหารและการเกษตร Karb Studio มาร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยาในครั้งนี้อีกด้วย

     โดยวัตถุประสงค์ในการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวังหวัดพะเยา ร่วมพัฒนาเมนูอาหารในจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นการพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับสู่สากล

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-03 17:07:09