TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา (UPITI) และ ม.หาดใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)     ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้รับทุนการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรม ณ โฮงเฮียนกว๊านพะเยา บ้านสันแกลบดำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ หัวหน้าโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา ผู้ร่วมวิจัย อีกทั้งยังมีร้านขนมบ้านครูป้อย เข้ามาจัดกิจกรรมร่วมเกี่ยวกับการทำขนมเปี๊ยะที่มีส่วนผสมของปลาส้ม จังหวัดพะเยา มาเป็นกิจกรรมเวิร์คช็อปในการต้อนรับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในครั้งนี้

     ในการจัดกิจกรรมร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำไปใช้ในการดำเนินงาน อาทิเช่น เรื่องการปรับขอบเขตของพื้นที่ การเลือกจุดเด่น และชุมชนของการเข้าหาหน่วยงานอื่นๆ การสร้างพันธมิตรและภาคีเครือข่ายใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล การใช้มุมมองในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ รวมถึงการกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน และสร้างตัวนของคนในชุมชนทั้งวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-04 13:57:03