TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE     เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) จัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว  GREEN OFFICE โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

     ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายถึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี ซึ่งกิจกรรม 5 ส. + 2 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบและสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการจัดการเอกสารที่ซ้ำซ้อนและช่วยลดความสิ้นเปลือง ของทรัพยากร วัสดุและงบประมาณของหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-10 10:05:14