สถาบันนวัตกรรม (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน”     เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถวายพานพุ่มดอกกุหลาบ และกล่าวเจตจำนงสุจริต

     โดยให้ทุกหน่วยงานย่อย บุคลากรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ สถาบันนวัตกรรม ฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน จึงได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามทุจริต ดังนั้นผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้เน้นย้ำและรณรงค์เจตจำนงสุจริต โดยกล่าวว่า จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการดังนี้

     1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใสและมีส่วนร่วม
     2. ด้านความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     3. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
     4. ด้านการเชิดชูคุณธรรม นำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

     โดยประกาศให้เจ้าหน้าที่ภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ รับทราบและยึดถือ

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-10 16:47:57