ม.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา ณ ผืนป่าต้นน้ำห้วยถ้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยนกยูงไทย     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา การเดินธรรมยาตรา บวชป่า ทำฝายชะลอน้ำ ผืนป่าต้นน้ำห้วยถ้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยนกยูง โดยพุทธศาสนิกชน คณะธรรมยาตราพร้อมกันที่ป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำ (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง) ณ บ้านร่องคำดง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) แสดงพระธรรมเทศนา “จดหมายจากนกยูง” พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา อีกทั้งพุทธศาสนิกชนถวายเครื่องไทยธรรม คณะสงฆ์นำคณะธรรมยาตราสวดพุทธมนต์ และคณะธรรมยาตรารับของที่ระลึกจากพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ภายในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายประกาย ใจบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และกล่าวรายงานต่อ ประธานในพิธี นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวแสดงความยินดีต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้จัดพิธีมอบธง “เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี หัวหน้าโครงการล้านนาตะวันออกต้นแบบเมืองรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง One Belt and One Road สถาบันนวัตกรรม ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง

     อีกทั้งภายในงานยังได้จัดกิจกรรม การปลูกป่า ยิงลูกไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และ ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี ได้รับการสนับสนุนวัสดุทำฝายตาข่ายเกเบี้ยน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ดล. ๖ วนอุทยานร่องคำหลวง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำรวจภูธรแม่กา กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้ อันก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-16 09:02:22