TH EN

สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการ นำนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งการจัดทำ R&D Blueprint สำหรับผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาของธุรกิจให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)โดยมีที่ปรึกษาของสถานประกอบการ ได้แก่ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ และ ดร.นิจติยา สุวรรณสม จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จากคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ อาจารย์วีรยา ปรีดาลิขิต ดร.มธุกร สายนาคำ และอาจารย์จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล ซึ่งในการจัดทำ R&D Blueprint สำหรับผู้ประกอบการอยู่ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-17 16:23:45