TH EN

โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ     วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยโรงเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมในวันแรกได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรมผ่าน VTR ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ คณะครูและผู้เข้าร่วมงาน ผ่าน VTR และกล่าวรายงานภาพรวมการดำเนินงานของโครงการฯ โดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร หัวหน้าโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

 

     ภายในกิจกรรมได้จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยโรงเรียน นักเรียนได้มีการนำเสนอสรุปผลงานการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงงานฐานวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนที่เข้าโครงการ ฯ โดยการนำเสนอโครงงานวิจัย ทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation สำหรับกิจกรรมวันที่สอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กล่าวต้อนรับคณะครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และได้รับเกียรติจาก  ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย คณะกรรมการกำกับดูแลทิศทางการดำเนินงานโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

     ภายในกิจกรรม มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน สำหรับคณะคุณครู มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบห้องเรียนแบบ Active learning และสำหรับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการออกแบบโครงงานฐานวิจัย โดยอาศัยข้อมูลในบริบทด้านป่าไม้ ต้นน้ำ พันธุ์พืช และการจัดการขยะ สำหรับความมุ่งหวังในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดน่าน นำโครงงานบนฐานวิจัย (Research- Based Learning; RBL) ตามแนวคิด SEEEM เพาะพันธุ์ปัญญามาพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำ เพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรร่วมจัดกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพาะพันธุ์ปัญญาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนอีกด้วย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-03-22 10:42:43