สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2)     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนธุรกิจอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รณกร สร้อยนาค ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมเป็นการให้ความรู้เรื่องแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมอาหารการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสำคัญหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม Workshop การสร้างความคิดผลิตภัณฑ์และการคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 ณ พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UPSPACE) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่/เวลา : 2021-03-29 15:02:47