TH EN

Phayao Learnning City ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬเมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา (Phayao Learning City ) ภายใต้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ร่วมกับคณะเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายด้าน อาทิ แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน นำโดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ Learning city ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ เป็นวิทยากรด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทการพัฒนาชุมชนมีชีวิต อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณธนวณิช ชัยชนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บึงกาฬ และ คุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ออมไทย จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการต่อยอดแหล่งการเรียนรู้ในครั้งนี้อีกด้วย

เปิดบ้านคุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ Food Stylist ผู้พัฒนาชุมชนบึงกาฬด้วยศิลปะและสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียกได้ว่าเขาคือ ‘นวัตกรชุมชน’ ผู้ตั้งใจพัฒนาชุมชนในทุกด้านไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม พร้อมไปกับการสืบทอดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแบบอีสานดั้งเดิม โดยใช้ศาสตร์ในด้านอาหารและศิลปะที่เขาเชี่ยวชาญ อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตยังได้รับรางวัลในประเภทสาขาสถาบันเพื่อสาธารณะ (Institutions) ในเวทีกูมองต์ อะวอร์ด (Gourmand Awards) ณ ประเทศฝรั่งเศส ทำให้การเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายด้าน และเป็นการสร้างกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองพะเยาเพื่อเป็นการยกระดับไปสู่สากล

การเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีหลากหลายกิจกรรม เช่น การเรียนรู้เรื่องราวของการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ handmade การชมงานกราฟฟิตี้พญานาครอบหมู่บ้าน ศึกษาการปั้นพญานาคเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านความศรัทธาและความเชื่อ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตภัณฑ์กับแม่ค้าผ่านงานออกแบบชุมชนอีกด้วย จากกิจกรรมดังกล่าวมานี้ ทีม Phayao Learning City พร้อมคณะศึกษาดูงานได้รับความรู้ในด้านกระบวนการการจัดการองค์ประกอบที่หลากหลาย แนวคิดจากธรรมชาติของการมองเห็น การเปรียบเทียบระหว่างธรรมชาติสร้างและชุมชนสร้างให้ออกมามีสไตล์ เรียบ ง่าย งาม อยู่ในพื้นฐานความพอดี เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทพื้นที่เมืองพะเยา ให้เมืองพะเยาเป็นเมืองที่มีชีวิต จับต้องได้ สร้างรายได้ และมีงานทำในชุมชนต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-04-05 10:05:11