TH EN

วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริงเมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2564 งานอุทยานวิทยาศาสตร์  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ “วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง” (งานเสวนา UPITI TALK EP.1) ผ่านระบบออนไลน์และห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และ อาจารย์ ธรรมนูญ รุ่งสังข์  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจนั้นๆอีกด้วย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่/เวลา : 2021-05-25 13:20:54