TH EN

UPITI ร่วมกับ NIA บูรณาการนักวิจัยหลายคณะมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บูรณาการนักวิจัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน (NAN Social Foresight) โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรณ์ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะนักวิจัย เข้าพบนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองน่าน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งในการหารือดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทิศทางการพัฒนาเมืองน่านและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญ  ในโอกาสนี้ คณะนักวิจัยได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ UP Product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2021-06-28 15:03:59