TH EN

3 ทีม ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุย R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯจัดกิจกรรม UP R2M Boot Camp ครั้งที่ 9 โดยในวันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีตามความต้องการของตลาด และการวิเคราะห์แผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas และเทคนิคการนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ Pitching Technique โดยคุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน กรรมการผู้จัดการบริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด และในวันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การวางแผนการเงินและการจัดการองค์กรธุรกิจ และการประเมินโครงการลงทุน โครงสร้างต้นทุนและรายได้ โดย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ในวันที่ 18 กันยายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 4.คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา 5.คุณกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้

โดยผลการคัดเลือกทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา

พร้อมรับเงินสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท จำนวน 3 ทีม ได้แก่

1.ทีม Marony คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ทีม Tricho UP คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.ทีม Anima คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

และรางวัลชมเชยร่วมพร้อมรับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 6 ทีม ได้แก่

1.ทีม Aurora คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ทีม Penta Medsci คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.ทีม Cricket คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4.ทีม งอกอยู่ (Germination) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5.Grounder Care คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6.Evolution B คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2021-09-18 13:58:10