UP SPACE คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยาวันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับรางวัลระดับ Silver จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยพื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม และสร้างผู้ประกอบการ หรือ UP SPACE ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มหาวิทยาลัยพะเยา และธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศให้กับธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง และสร้างระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษาซึ่งนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในการพัฒนากิจกรรมหรือบริการพื้นฐานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-09-22 15:11:28