TH EN

UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยาวันที่ 11 พฤศจิยายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้วิจัยและพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมอบให้กับสถานประกอบการปลานิลแดดเดียวแม่ทองดี โดยคุณจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า ผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ลดต้นทุนการใช้พลังงาน และลดระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป

ภาพ: นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-11-11 15:25:47