TH EN

UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่2     วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยากลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโครงการ “ทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farm” บรรยายในหัวข้อเรื่องศึกษากฎระเบียบขั้นตอนการใช้โดรนเพื่อการเกษตรและกฎหมายข้อบังคับและศึกษาองค์ประกอบเครื่องจักรโดรน เรื่องหลักการบินโดรนและฝึกการสัมผัสนิ้วกับรีโมทคอนโทรลบังคับ ฝึกปฏิบัติการบินโดรนฝึกหัดในแบบแนวดิ่ง แนวราบ และบินตามแนวเส้น ฝึกการสร้างแผนที่และทดสอบการบิน Smart UAV โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ UP space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-11-22 11:03:09