TH EN

“ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน” สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ข้าวไทยไร้มอด ปลอดสารเคมี ด้วยเทคโนโลยี UTD RFเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (จังหวัดลำปาง) โดยนายชาตรี ปันดอนตอง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั้ง 7 แห่ง ภายใต้โครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (LANNA 4.0 Northern Innovation Re-Profile) ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คุณธีรภัทร์ คำสม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลง ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ หรือ UTD RF โดยมีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั้ง 7 แห่ง เป็นกลุ่มนำร่อง พร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและยั่งยืน โดยโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2021-12-28 15:10:35