TH EN

UPITI ต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดี ฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ คณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ทางสถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร โดยมี ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับ ณ UPSPACE พื้นที่แห่งการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ ชั้น 1 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

     โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สนับสนุนนิสิตและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมให้นักวิจัยในคณะต่างๆ นำผลงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และการให้บริการของศูนย์สัตว์ทดลองและศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงนำเสนอโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของภาคเหนือในการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 จากนั้นอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสถาบัน

     กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมที่ให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสู่สากล ต่อไป

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI #SDG8 #SDG9 #SDG10 #SDG17

ภาพ: มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-02-04 17:16:06