TH EN

ม.พะเยา ลุยสนาม Research to Market ระดับประเทศ     วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ และนางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศ (Research to Market : R2M Thailand 2021) ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) โดยได้รับเกียติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการ R2M เป็นโครงการที่ดำเนินการและสนับสนุนโดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดยทีม marony จากมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลงานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟอาราบิก้าสกัดเย็น

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร             คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

2.นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน                          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3.นางสาวเบญญลักษณ์ มูลเหล้า                     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

4.นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน                         คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

3.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ร่วมส่งแรงเชียร์ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รับชมถ่ายทอดสดแบบ Realtime ได้ที่ : https://www.r2mthailand.com/

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2022-02-13 12:30:11