TH EN

UPITI ฝ่ายคลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน     ฝ่ายคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวินิจฉัยสถานประกอบการและบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอาง จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน จำนวน 7 ธุรกิจ ประกอบด้วย การบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอาง จังหวัดน่าน จำนวน 7 ธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. บริษัท 9 ศิริ จำกัด
  2. บริษัทค๊อกโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แจ่มจันทร์สมุนไพรไทย
  4. บริษัท ลาลาลิสท์ โฮลดิ้ง จำกัด
  5. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสารสกัดจากดอกเอื้องผึ้งล้านนา
  6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านร้องแง
  7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน น่านโมเดล

     โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล , ดร.เอกลักษณ์ วงแวด , อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ และอาจารย์วีรยา ปรีดาลิขิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงภารกิจการให้บริการของกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณนายประสิทธิ์ เตชะติ พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 และคุณกชกาญน์ สายนาค พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 ประจำ ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน (Synergy) กับหน่วยงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร ของจังหวัดน่าน อีกด้วย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-02-17 11:40:26