TH EN

UPITI ให้การต้อนรับกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัดพะเยา     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 โดย นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน, นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา และคณะ เข้าติดตามผลการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงาบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-พ.ศ.2564) และการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี , รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นำชมห้องปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงาน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-02-21 09:27:06