TH EN

UPITI ร่วมกิจกรรม Certified Innovation Manager, CIM     มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพานิชย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager, CIM) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร. อภิชาต บัวกล้ารองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา
และนายศักดิ์สิริ เลิศบรรลือชัย Y.E.C พะเยา และมีการจัดกิจกรรมปิดโครงการ National IS Pitching Day เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยในหลักสูตรมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจาก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “นโยบาย อว. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ” พร้อมการบรรยายพิเศษ “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม” จาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม

 

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-11 16:44:30