TH EN

UPITI รับการประเมินรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025     วันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับการประเมินรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย นางภัทรภร ธนะภาวริศ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน, นางสาวเสาวนีย์ หนูขาว ผู้ประเมินด้านวิชาการ และ นางสาวกาญจณา มัจจรี ผู้ประสานงาน ครอบคลุมทุกข้อกำหนด อาทิเช่น การควบคุมเอกสารคุณภาพข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ข้อกำหนดด้านทรัพยากร ข้อกำหนดด้านกระบวนการทดสอบ ทวนสอบ ความใช้ได้ของวิธี ข้อกำหนดด้านการบริหารงาน การตรวจติดตามภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี , รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี,นางคุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง ผู้บริหารห้องปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-14 16:16:49