สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงานและดำเนินงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของหน่วยงานในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต  

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-18 15:26:52