สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-18 15:33:42