TH EN

“UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P            วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยนางสาวถิรคุณ ดอนแก้ว เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา นำเสนอบทความในหัวข้อ แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานจริงที่ผ่านมาของแต่ละมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อนำกลับไปพัฒนาการประสานงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2022-03-22 09:50:14