TH EN

“UPITI" ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565     วันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับธนาคารออมสิน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมฯ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาจากหลากหลายคณะเข้าร่วมการนำเสนอโครงการจำนวน 5 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการในการพิจารณาประกอบด้วย กรรมการจากธนาคารออมสินจำนวน 3 ท่าน 1.คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน 2.นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน 3.นายสุรพล​ โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน และกรรมการจากมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ 2.นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม โดยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นการร่วมมือกันระหว่างธนาคารออมสิน และสถาบันอุดมศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-25 15:58:19