TH EN

“UPITI” จัดกิจกรรมการพัฒนา Startup ภายใต้แผนงาน Entrepreneurial Ecosystem Development     เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ณ พื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ บริษัท ฟิกซิ จำกัด โดยมีทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาจากหลากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรม (Innovation & Design Thinking) การพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น (Innovation Business Model) การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Business Feasibility Study) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต

สำหรับนิสิตที่สนใจอยากเป็น Startup สามารถขอคำปรึกษาต่างๆจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โทร 054-466 666 ต่อ 3712

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-28 12:51:33