TH EN

“UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการวิชาการเพื่อสังคม มีความประสงค์ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง โพรงไทยแบบธรรมชาติ ณ กลุ่มเกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ “เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้ง” เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดเพื่อรับมือสถานการณ์โรคไวรัส COVID - 19 ตลอดการจัดกิจกรรม

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-03-29 09:49:26