“UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน     เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการวิชาการเพื่อสังคม เข้าร่วมงานเสวนา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างอาชีพในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ลดรายจ่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์นำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการเพิ่มผลิต รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก นำโดยนายพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร (สุกรพันธุ์) และ นายเจริญ คำอินทร์  ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร (สุกรขุน) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รณกร สร้อยนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหา

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-04-04 13:57:24