ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)     มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วย การขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทลัยภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) ตกลงจะดำเนินความร่วมมือกันเพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาบุคลากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ให้สามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและชุมชน ที่ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้อง Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-04-25 11:38:14