“UPITI” เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ได้เข้าร่วมติดตามถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน และนำผลงานภายใต้ โครงการ U2T เข้าร่วมจัดแสดง โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือพร้อมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานในแต่ละเครือข่ายให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-06-17 12:40:15