"โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯ11 มิถุนายน 2565 "โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯ ภายใต้สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรพื้นฐาน และ หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนให้ได้ทักษะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เเละ เพื่อเตรียมความพร้อมการขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมถึง แจ้งสิทธิประโยชน์จาก พรบ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้ข้อมูลในเชิงกฏหมาย เเละ ภาควิชาการโดยดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม เพื่อความเข้าใจร่วมกันรวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสรุปความประสงค์ของภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงแรมน่านกรีนเลค อ.เมือง จ.น่าน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรมดังกล่าวจาก พะเยาทีวีข่าว "โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา" ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร( หัวหน้าโครงการ) นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยร่วมโครงการเเละคณะฯ ภาพ พะเยาทีวี/ทีมวิจัย น่านเพาะพันธุ์ปัญญา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-06-17 12:50:06