“UPITI” จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย นำโดยวิทยากร จ.อ.ธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน ,คุณกิตติฉัตร สอนสุภาพ และ คุณพลอธิป ทิพย์วงค์ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่กา อบรมภาคบรรยาย(ภาคทฤษฎี)ในช่วงเช้า เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน และการฝึกซ้อมดับเพลิง (ภาคปฏิบัติ)ในช่วงบ่าย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง การใช้ถังดับเพลิงเคมี

#UniversityofPhayao #UPITI #ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม #UPInnovationDesignCenter #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-07-07 10:09:55