TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน     เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการ รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงาน นางสาวจารุณี มโหฬาร หัวหน้างานแผนงาน และนางจุไรรัตน์ มีทรัพย์ทองทวี หัวหน้างานธุรการ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ ซึ่งจัดโดยกองกฎหมาย ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอีก

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-08-24 13:44:51