TH EN

อธิการบดี ม.พะเยา เปิดกิจกรรมประลองปัญญา Eduthon โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร หัวหน้าโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฐานวิจัย RBL ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเปิดงานในกิจกรรมดังกล่าว โดยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาดำเนินงานตามแนวคิด SEEEM เพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำ เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรร่วมจัดกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพาะพันธุ์ปัญญาที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่จังหวัดน่าน โดยโครงการได้จัดงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองด้วยการตรวจ ATK ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-09-14 14:03:07