TH EN

อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี     อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยามาตั้งที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จ.พะเยา ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร.วิทวัส สัจจาพงษ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำน้กงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คุณกัญญาณัฐ สุวรรณโน รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา และคุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา เข้าพบแสดงความยินดีและหารือกับ นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และได้หารือการดำเนินงานการใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัยในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการยกระดับมาตรฐานและธุรกิจกาแฟพะเยา แบบครบวงจร เป็นต้น

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-09-21 16:03:02