TH EN

UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมนายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบ ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (UP INNOVATION DESIGN CENTER) รับโล่รางวัลระดับ Silver จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space ประจำปี 2565 จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

     ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (UP INNOVATION DESIGN CENTER) เป็นหนึ่งในกลไกการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในทุกมิติการทำธุรกิจ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภารกิจหลักต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) และมหาวิทยาลัยพะเยา มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดคุณค่าสินค้านวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านวิธีการออกแบบที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน

#UniversityofPhayao #UPITI #ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม #UPInnovationDesignCenter #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-09-21 16:09:47