TH EN

ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.นิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยา เข้าพบนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยพะเยาไปขอรับการรับรองมาตรฐาน มผช. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้หารือในประเด็นอื่นๆ เช่นการเชื่อมโยงงานของมหาวิทยาลัยกับงานของกระทรวงอุตสาหกรรม งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามาตรฐานกาแฟพะเยา เป็นต้น

#UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-09-22 15:29:20