อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค     อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันฯ นางสาวจารุณี มโหฬาร หัวหน้างานแผนงาน และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ หัวหน้าศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 โดยการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในหัวข้อ Regional Science Park as National Platform? ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะต่อไป ซึ่งการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของเครือข่ายมหาวิทยาลัยก่อตั้งจำนวน 15 แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศรวม 44 แห่ง จะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-11-09 10:53:08