สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหารือความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งหารือติดตามความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมอาชีพประชาชน นำโดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล, ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีนโยบายขยายพื้นที่เรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพในศูนย์สามวัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา และศูนย์สามวัยตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ เป็นพื้นที่นำร่องต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-11-17 09:44:04