ม.พะเยา พร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด     มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามฯ จำนวน 62 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย จำนวน 55 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 แห่ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาจังหวัด นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค และเพื่อให้การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในนามผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้นำผลงานภายใต้การดำเนินงานของแผนงานต่าง อาทิเช่น งานอุทยานวิทยาศาสตร์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ งานคลินิกเทคโนโลยี และการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 21-21 พฤศจิกายน 2565

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-11-25 11:59:46