โครงการ Phayao LOCAL Designer คว้ารางวัล Creative Design Awards 2022



     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ Phayao LOCAL Designer ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 หัวหน้าโครงการ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ประจำปี 2565 Creative Design Awards 2022 ในสาขา STUDENT PROJECT AND UNIVERSITY PROJECT ภายใต้ผลงานโครงการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น (Phayao Local Designer) และได้นำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022) ระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
                                                                

     โดยการออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการช่วยยกมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ เปิดโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลเป็นกลไกนำความเจริญกลับมายังผู้ผลิตและท้องถิ่นนั้นๆตามลำดับ โดยโครงการได้จัดทำออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถสะท้อนและสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2022-12-06 10:32:28